De toename van hinderbeleving en bezorgdheid is duidelijk een trend

Update van 01 maart 2019

Onderzoek: ‘Beleving leefomgeving 2018’ - GGD

Het effect van de groei van Eindhoven Airport op de beleving van omwonenden wordt sinds 2012 gemonitord. Eind vorig jaar voerde GGD Brabant-Zuidoost in opdracht van Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner van Proefcasus Eindhoven Airport, het vierde belevingsonderzoek uit. Aanleiding voor het onderzoek is de gefaseerde uitbreiding van het burgervliegverkeer tot 2020. De resultaten laten duidelijk zien dat de hinderbeleving en de bezorgdheid zijn toegenomen.

Als onderzoekster was Anke van Gestel van GGD Brabant-Zuidoost in 2012, 2014 en 2016 ook al betrokken bij het onderzoek. Net als in 2012 en 2014 werd zij afgelopen jaar bijgestaan door Marieke van Ballegooij, adviseur milieu en gezondheid voor de GGD. Van Gestel: “De enquête richt zich op de aspecten bezorgdheid, geluidshinder, slaapverstoring en geurhinder. Daarbij ligt de focus uiteraard op vliegverkeer en er is ook gekeken hoe die hinder zich verhoudt tot overige overlastbronnen.”

Anke van Gestel, onderzoekster voor de GGD Brabant-Zuidoost Foto: Wim Hollemans

Verschillen
Het totale onderzoeksgebied beslaat tien gemeenten in de omgeving van het vliegveld. Hier is de hinderbeleving door vliegverkeer en andere bronnen bij bewoners gemeten die binnen (zone 1) en buiten (zone 2) de 20 Ke-geluidscontour vallen. Als controlegroep voor het onderzoek (zone 3) is voor Nuenen gekozen omdat dat bij aanvang (2012) net buiten de invloedssfeer van het vliegveld viel. Met het onderzoek zijn de verschillen in beleving per zone bekeken en ook hoe de uitkomsten zich verhouden tot de resultaten van de vorige onderzoeken.

Bezorgdheid
De helft van de bewoners binnen de 20 Ke-zone maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het vliegverkeer voor de gezondheid. Van Gestel: “Naarmate je verder van het vliegveld af gaat, zwakt dat af. Datzelfde geldt logischerwijs ook voor de geurhinder. Maar wat we duidelijk zien is dat de bezorgdheid over het algemeen is toegenomen.” Volgens Van Ballegooij komt dat behalve door de toename van het vliegverkeer ook door de aandacht voor het onderwerp in de media.”

Niet-akoestische factoren
Een andere belangrijke invloed komt volgens Van Ballegooij voort uit niet-akoestische factoren. “Hinder hangt ook samen met factoren zoals het vertrouwen in partijen die verantwoordelijk zijn voor passende maatregelen, eerlijke en transparante communicatie en participatie. Naast decibellen, zijn dat dus mogelijke knoppen om aan te draaien.”

‘Hinder hangt ook samen met factoren zoals het vertrouwen in partijen die verantwoordelijk zijn voor passende maatregelen, eerlijke en transparante communicatie en participatie’

Geluidshinder
Ook de toegenomen beleving van geluidshinder laat volgens de onderzoekers in alle zones duidelijk een trend zien. In 2018 ervaart 15 procent van de inwoners (46 procent in de 20 Ke-zone 1) ernstige geluidhinder door vliegverkeer. Van Gestel: “Ik kan me voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld in Eindhoven-Noord of in Eersel wonen willen weten hoe de exacte cijfers voor hun wijk zijn, maar in de huidige onderzoeksopzet is het lastig om de cijfers voor de zones nog verder op te splitsen naar deelgebieden”, zo laat Van Gestel weten. “Wellicht dat daar in de toekomst nader naar gekeken kan worden. Maar ondanks de verschillende uitkomsten voor de zones zien we voor de geluidshinder duidelijk een toename.”

Marieke van Ballegooij, adviseur milieu en gezondheid voor de GGD Brabant-Zuidoost Foto: Wim Hollemans

Slaapverstoring
In zone 1 en 2 hebben steeds meer mensen last van slaapverstoring. In de 20 Ke-zone geeft een kwart van de ondervraagden zelfs aan last van ernstige slaapverstoring te hebben. Die verstoring vindt hoofzakelijk plaats aan de randen van de dag tussen zeven en acht uur ’s morgens en tussen elf en twaalf uur ’s avonds.

Geurhinder
De beleving van geurhinder is uiteraard het sterkst in de nabijheid van de luchthaven. Maar ook verder van de luchthaven af geven ondervraagden aan last van geurhinder te hebben. Volgens Van Ballegooij hangt de bezorgdheid over gezondheidsklachten door luchtverontreiniging en geur samen met de aandacht voor ultrafijnstof die verspreid wordt op en rond luchthavens. Fijnstof was tijdens de eerste onderzoeken geen issue. Daar is door de kennis van nu veel meer aandacht voor.” Van Gestel: “Fijnstof ruik je niet en de mensen weten niet exact hoe erg de luchtverontreiniging is. Daar ligt dus een duidelijke informatiebehoefte waar je als overheid of plannenmakers echt iets mee zult moeten doen.”

Het analyseren van de gegevens en de duiding van de uitkomsten door de GGD is op het moment van publicatie van dit artikel nog in volle gang. Het definitieve rapport verschijnt dit voorjaar.

Anke en Marieke presenteren de resultaten van het onderzoek tijdens de workshop in het Evoluon tijdens de derde informatiebijeenkomst over de proefcasus. Foto: Wim Hollemans

Bekijk hieronder de presentatie van de workshop die gegeven is door Anke van Gestel en Marieke van Ballegooij tijdens de informatiebijeenkomst op 28 februari in het Evoluon.

Presentatie GGD - Resultaten onderzoek "Beleving leefomgeving 2018"

Eén reactie op “De toename van hinderbeleving en bezorgdheid is duidelijk een trend”

  1. kuijpers mevr. schreef:

    ik ervaar slaapstoring, zeker als ik in de diepe slaap ben zo rond 22.30 uur, tevens vervelend wakker worden in het weekend als klokslag 7.00 uur de vliegtuigen vertrekken. concentratie stoornissen met betrekking tot vliegverkeer in relatie tot slapen zijn algemeen bekend. de overheid zorgt in deze niet goed voor de burgers. CO2 uitstoot moet beperkt worden. nog niets over relatie vliegtuigen/CO2 uitstoot gehoord van de regering, merkwaardig toch?