Documenten

Hieronder tref je alle documentatie rondom Proefcasus Eindhoven Airport.

Hoofdingang Airport Eindhoven met mensen die naar binnen lopen.

Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030 – Pieter van Geel

25 april 2019

Hieronder treft u het Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030 van Pieter van Geel dat op 25 april is aangeboden aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030

Infographic planning

De aanpak en planning van Proefcasus Eindhoven Airport is vertaald naar een infographic. Klik op de afbeelding om een pdf-versie te kunnen downloaden. 

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting en een downloadversie van de infographic.

Rapport GGD-belevingsonderzoek vliegveld Eindhoven 2018-2019 (definitief)

April 2019

In opdracht van Proefcasus Eindhoven Airport is door de GGD Brabant-Zuidoost in 2018 een vervolg gegeven aan de belevingsonderzoeken van 20121 en 20142 en het onderzoek in 20163 naar de hinderbeleving van omwonenden van vliegveld Eindhoven.

Het doel van het belevingsonderzoek 2018 is om:

  1. de hinderbeleving door vliegverkeer en andere bronnen bij omwonenden van vliegveld Eindhoven in beeld te brengen; 
  2. de hinderbeleving tussen meer en minder belaste gebieden te vergelijken;
  3. de hinderbeleving te vergelijken met de voorgaande metingen in 2012, 2014 en 2016 uitgevoerd tijdens de groeifase van het aantal civiele vliegbewegingen van Eindhoven Airport in de periode 2010-2020.

Rapport GGD-belevingsonderzoek vliegveld Eindhoven 2018-2019 (definitief)

Bijlagen bij Rapport GGD-belevingsonderzoek vliegveld Eindhoven 2018-2019 (definitief)

Rapport Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 

15 april 2019

In opdracht van de Proefcasus Eindhoven Airport heeft het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR onderzoek gedaan naar hinderbeperkende maatregelen en participatiemogelijkheden voor de omgeving van Eindhoven Airport. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke hinderbeperkende maatregelen. Van deze maatregelen is globaal onderzocht wat de effecten zijn op geluid, slaapverstoring, luchtkwaliteit en klimaat. Daarnaast is door het NLR onderzocht welke vormen van participatie goed werken en wat voor tools daarbij kunnen worden ingezet.

  Onderzoek hinderbeperkende maatregelen en participatiemogelijkheden Eindhoven Airport

Onderzoek Manshanden & Bus – Vraag naar luchtvaart in Brainportregio

Februari 2019

Wat voor luchthaven past bij de economische structuur en het profiel van de regio? Op verzoek van de Proefcasus Eindhoven Airport brachten Walter Manshanden en collega-onderzoeker Leo Bus enkele economische aspecten van de regio en de luchtvaart in beeld. Bekijk de presentatie via onderstaande link:

 Presentatie: Vraag naar luchtvaart in Brainportregio

Presentaties derde informatiebijeenkomst "Toekomst van Eindhoven Airport"

28 februari 2019

Hieronder staan de presentaties van de workshops die gegeven zijn tijdens de derde informatiebijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport, op 28 februari 2019. 
Presentaties die niet zijn aangegeven volgen later.

Proces en aanpak Proefcasus

14 december 2018

Hier vind je de meest recente versie van de Procesaanpak van de proefcasus. Deze notitie beschrijft het plan van aanpak en het proces van de proefcasus.

  Proces en aanpak Proefcasus.pdf

Startnotitie

3 oktober 2018

De Startnotitie voor de Proefcasus Eindhoven Airport en bevat naast de opdracht en uitgangspunten in hoofdlijnen de aanpak voor de Proefcasus Eindhoven Airport: wat is het doel en beoogd resultaat, op welke onderwerpen heeft de Proefcasus betrekking, hoe wordt het georganiseerd, wat is de planning en op welke wijze wordt de omgeving betrokken?

  Startnotitie Proefcasus 181003.pdf

Van 11 oktober tot en met 25 oktober is eenieder in de gelegenheid gesteld om per e-mail te reageren op de Startnotitie. In totaal zijn hierop 41 reacties binnengekomen. We willen alle indieners hartelijk danken voor hun bijdrage! De inhoud van de reacties gaan we nu doornemen zodat deze mogelijk ook een plek kunnen krijgen in het vervolg van de Proefcasus.

Op korte termijn plaatsen we op deze website een samenvattend overzicht van de reacties en onze gebundelde respons hierop. Hierin worden ook de reacties meegenomen die zijn gemaakt tijdens de bewonersavond op 10 oktober jl.  We zijn helaas niet in de gelegenheid om iedere reactie persoonlijk van antwoord te voorzien.

Traject Eindhoven Airport na 2019

3 september 2018

In december 2017 is onder regie van het Rijk het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019. Bij dit gezamenlijke proces zijn de gemeente Eindhoven, de randgemeenten, de provincie Brabant, Eindhoven Airport en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat betrokken. Het Rijk is bevoegd gezag en voert de procesregie.

De aanleiding voor het traject is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het civiele gebruik van de vliegbasis Eindhoven door Eindhoven Airport zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling. De voorbereiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 2019 worden gestart.
Daarnaast bereikt Eindhoven Airport naar verwachting eind 2019 de grens van het maximale toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Daarmee ligt de vraag voor, welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is.
Met het oog daarop is mede op verzoek van de regio eind 2017 gestart met een eerste analyse (een vooronderzoek) van belangrijke aspecten rond de luchthaven. Het doel was om toe te werken naar een gezamenlijke feitenbasis, waarbij het zichtjaar 2030 is.

In de analysefase zijn de vijf onderstaande thema’s nader uitgewerkt. Onder regie van de partij (die tussen haakjes staat) is aan de hand van een viertal hypothetische onderzoeksscenario’s (uiteenlopend van geen verdere groei tot groei naar 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030) geschetst wat de impact en mogelijke aandachtspunten en knelpunten zijn. Ook is een samenvatting opgesteld.

  1. Airport Infrastructuur (Eindhoven Airport)
  2. Luchtruim/Luchtzijdige bereikbaarheid (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  3. Economische spin-off (provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport)
  4. Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid LMD (gemeente Eindhoven)
  5. Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)


In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Stikstofdepositie
  • CO2 hele vlucht


Aanpak van de onderzoeken

De onderzoeken zijn in enkele maanden uitgevoerd en hebben niet als doel uitputtend te zijn. De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden. Doel van de onderzoeksrapporten was om een eerste beeld te geven van de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten voor het vervolgproces. De betrokken partijen beschouwen in gezamenlijkheid dat de resultaten van de analysefase zinvolle eerste bouwstenen voor een vervolgtraject zijn.

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst

Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Na de zomer zal de naam van de verkenner worden bekendgemaakt.
Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport op 10 oktober zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op een ontwerp van een plan van aanpak. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd. Details over deze bijeenkomst en de uitnodiging volgen in september.

 

Downloads:

Relevante onderzoeksrapporten

Een overzicht van de relevante onderzoeksrapporten volgt binnenkort.