Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Proefcasus Eindhoven Airport besteedt aan deze website, kan het voorkomen dat niet alle informatie die op deze site wordt gepubliceerd volledig of juist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proefcasus EindhovenAirport. Deze restrictie geldt ook voor verspreiding binnen het eigen netwerk.

Wij (Proefcasus Eindhoven Airport) kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website  geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Proefcasus Eindhoven Airport sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.