Hoe kan de luchthaven goed contact houden met de omgeving?

Update van 24 januari 2019

Ruurd Hielkema vertelt over het onderzoek onder omwonenden 

Voor het verzamelen van gegevens voor het thema ‘participatie’ heeft Proefcasus Eindhoven Airport onderzoeksbureau Motivaction ingeschakeld. Onder leiding van Ruurd Hielkema is Motivaction eind december begonnen met een onderzoek onder de omwonenden van de luchthaven Eindhoven. Ruurd vertelt over zijn werk, het onderzoek en de stand van zaken.

Ruurd: “De doelstelling van het onderzoek luidt formeel: ‘het verwerven van up-to-date en onderbouwde inzichten in de ideeën, gevoelens en verwachtingen rond Eindhoven Airport bij een breed palet aan stakeholders’. Concreter komt het erop neer dat we nagaan hoe de luchthaven goed contact kan houden met de omgeving. Eind februari leveren we naar verwachting het onderzoeksrapport op. De uitkomsten worden meegenomen in het advies van Pieter van Geel aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

De omgeving
Onder de omgeving verstaan we de ‘brede airportregio’ en de Brainportregio, waar in totaal tienduizenden mensen wonen en werken. Allemaal hebben zij op de een of andere manier met de luchthaven te maken. Bijvoorbeeld als omwonende, consument, medewerker, ondernemer in de Brainportregio, expat of inwoner van de 20 Ke-zone.

De 20 Ke-zone
Die zone omvat het gebied dat het meest gevoelig is voor geluidsoverlast. De Ke ofwel Kosten-eenheid is een maat voor de geluidbelasting door vliegtuigen, die voortkomt uit de commissie-Kosten. Zij onderzocht in de jaren zestig geluidhinder bij Schiphol. De maat is gebaseerd op het vliegverkeer van een hele dag en wordt bepaald voor de situatie buitenshuis, dus 'aan de gevel’.

Het gesprek aangaan
Over de volledige breedte onderzoeken we de mening van iets meer dan duizend mensen. Inmiddels staat de teller op ruim vijfhonderd respondenten. We onderzoeken zowel online als fysiek, bijvoorbeeld met interviews en face-to-face-veldwerk. Daarbij zetten we enquêteurs in op locatie. Bijvoorbeeld bij de luchthaven of een winkelcentrum gaan ze het gesprek aan met willekeurige passanten ‘mag ik vijf minuten van uw tijd?’.

Enquêtevragen
We gaan vooral in op het gevoel dat mensen hebben bij de luchthaven en op de interesse in contact. Een vraag is bijvoorbeeld: ‘wat is, alles bij elkaar genomen, je basishouding ten opzichte van Eindhoven Airport?’ en ‘hoe ervaar je het in het algemeen om in de nabijheid van de luchthaven te wonen of werken?’. Het antwoord kan variëren van ‘zeer negatief’ tot ‘zeer positief’. Daarnaast is er een vraag naar de mate waarin iemand betrokken zou willen zijn bij de ontwikkelingen rond het vliegveld in de komende jaren.

Stand van zaken
Het online-veldwerk onder consumenten in de Brainportregio is goed verlopen en is goeddeels klaar. De respons op het online-onderzoek onder ondernemers in het midden en klein bedrijf viel in eerste instantie enigszins tegen vanwege de kerstdrukte maar is nu ook grotendeels afgerond. We zijn nu nog bezig om face-to-face expats op de High Tech Campus en elders in Eindhoven te ondervragen, en dat geldt ook voor inwoners van de 20 Ke-zone.

Onderzoeker Ruurd Hielkema van Motivaction begeleidt het onderzoek onder de omwonenden van luchthaven Eindhoven.

Foto: Motivaction

Motivaction onderzoeker in gesprek met expats en helpt ze met het invullen van de vragenlijst.

Foto: Motivaction

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *