Interview Marc van Schuppen, wethouder in Best en lid Stuurgroep Proefcasus Eindhoven Airport.

Update van 24 april 2019

Proefcasus Eindhoven Airport loopt ten einde. Verkenner Pieter van Geel overhandigt morgen (25 april) zijn advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Hiermee zit het werk van de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’ er ook bijna op. Marc van Schuppen is wethouder in Best en lid van de Stuurgroep. We vroegen hem ons inzicht te geven in wat een stuurgroep eigenlijk is en welke rol deze vervult.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’?
,,De basis voor deze Stuurgroep is gelegd ten tijde van de opheffing van de Alderstafel, een eerder adviestraject over ontwikkelingen van Eindhoven Airport. Na afloop van dat proces dachten we: dit kan op een andere manier. Destijds was het eindresultaat het vertrekpunt, namelijk hoe realiseren we voor de periode tot 2020 in twee stappen een uitbreiding met 25.000 vliegbewegingen. Dat was meer een onderhandelingstraject. We hebben zelf het initiatief genomen om tot een ander, vernieuwend proces te komen. Het uitgangspunt hierbij is een kwaliteitsslag en wat de ontwikkelingen betekenen over een langere periode voor alle betrokken partijen. Het ijkpunt is 2030. Grote betrokkenheid in de regio staat nu centraal, je moet de ontwikkeling van de luchthaven inbedden in de regio.”

De groep zocht ook een verkenner…
,,Ja, we bedachten dat het iemand moest worden die losstaat van de ministeries en het regionaal bestuur. Op basis van zijn ervaring met adviseurs- en bestuursfuncties en kennis van milieu, kwamen we uit op Pieter van Geel. Hij kent de regio ook goed. We hebben hem voorgedragen. Dat viel meteen goed.”
Naast Van Geel maken verschillende stakeholders deel uit van de groep: wethouders uit Eindhoven, Best en Eersel en een gedeputeerde van de provincie zitten samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Stuurgroep. Vanzelfsprekend aangevuld met de directie van de luchthaven. Zij worden bijgestaan door een aantal ambtelijke ondersteuners. Samen met zijn collega uit Eersel vertegenwoordigt van Schuppen de omliggende gemeenten: ,,Inmiddels is de gemeente Boxtel ook aangeschoven bij de groep die wij vertegenwoordigen. Het verzorgingsgebied van de luchthaven Eindhoven, de zogenoemde Catchment Area, is behoorlijk groot en omvat meer dan de directe omgeving ervan.

Bewoners- en milieuorganisaties zijn niet vertegenwoordigd in de Stuurgroep?
,,Deze organisaties zijn wel meteen uitgenodigd om deel te nemen, maar dat wilden ze niet om onafhankelijkheid te houden en kritisch te kunnen blijven staan ten opzichte van de opdracht. Ze zijn wel vanaf het eerste moment bij het proces betrokken geweest. En natuurlijk blijven ze ook na de afronding van de Proefcasus Eindhoven Airport hun invloed uitoefenen. Ze kunnen de lokale politiek bewerken, de lobby gebruiken, maar ook rechtstreeks naar de ministeries reageren.”

Marc van Schuppen tijdens het educatief dagprogramma van ConsultingKids bij Kindcentrum De Zevensprong in Best. Hierbij werden kinderen op speelse wijze gevraagd mee te denken over vliegveld Eindhoven. Foto: Wouter Roosenboom

Wat is eigenlijk de rol van de Stuurgroep?
,,Het begon met een voorbereidend proces waarin we de opdracht voor de Verkenner formuleerden en bepaalden hoe het proces moest worden ingericht. We wilden niet alleen kijken naar technische en milieukundige aspecten, maar ook in beeld brengen wat de betekenis is van de luchthaven voor de economie van de regio. Het onderzoek moet een groot draagvlak creëren; hoe betrek je de omgeving er dan in en hoe presenteer je de plannen aan de betrokkenen. De Verkenner rapporteert gedurende het onderzoek op verschillende momenten aan de Stuurgroep en geeft een toelichting op de resultaten van de verkenning. Daarnaast geven we gezamenlijk presentaties over de voortgang. We startten vanuit een sturende rol en zijn daarna naar een begeleidende rol gegaan.”

Tijdens de informatieavond voor de Raden en Staten in februari neemt Marc de gelegenheid om vragen te stellen. Foto: Wouter Roosenboom

En dan zit het werk van Verkenner Pieter van Geel er binnenkort op…
,,Ja. Ik moet zeggen dat ik buitengewoon ingenomen ben met wat hij gedaan heeft. Een afspraak maken kon altijd. Hij gaf iedereen de gelegenheid om zijn geluid te laten horen. Hij heeft er ontzettend veel tijd in gestoken. Het zou me hogelijk verbazen als er straks iemand opstaat die zegt niet gehoord te zijn. Dat is voor een groot deel de verdienste van Van Geel. Ik vond het ook bijzonder hoe leerlingen uit groep 7 en 8 van drie basisscholen zijn betrokken in dit proces. Toen er werd gevraagd een krimpscenario te onderzoeken, heeft hij dat ook laten doorrekenen.”

,,Natuurlijk zullen er emotionele reacties komen als het advies er ligt. Maar ik verwacht dat er een stuk komt dat de gedachtegang verwoordt en dilemma’s laat zien, met een onderbouwing hoe er tot een bepaalde keuze is gekomen. Er zullen nuances in zitten. Overigens zijn we als Stuurgroep goed op de hoogte gehouden, maar hoe het rapport van de onafhankelijke adviseur Van Geel er precies uit zal zien op 25 april, weten we niet. Laatst zei ik tegen hem: je zult vast wel blij zijn dat het bijna afgerond is. Hij antwoordde dat het ook wel jammer is, hij vindt het een ontzettend leuk traject.”

Het advies van de Proefcasus Eindhoven Airport ligt er op 25 april, en dan?
,,De minister zal de Stuurgroep om een reactie vragen op het advies. Dan zijn we als bestuurders uit de regio weer aan zet. De gemeenteraden en de provinciale staten worden hierbij betrokken. Op 8 mei is er een bijeenkomst voor raadsleden en statenleden waar Pieter van Geel nogmaals een toelichting op zijn advies zal geven. Er is een heel schema opgesteld om de reactie op het advies tijdig aan alle gemeenteraden en de staten te kunnen voorleggen, het lijkt allemaal te passen. We willen het voor de zomervakantie afronden, anders loop je het risico dat het weer wegzakt bij de raadsleden. Iedereen heeft het proces nu nog scherp. Sommige punten zullen meteen akkoord zijn, bij andere worden kanttekeningen geplaatst en een enkel punt wordt wellicht aangevuld. Ons streven is om namens de hele regio tot één reactie op het advies te komen. Dat is de laatste rol van de Stuurgroep. De finale zet is aan het kabinet. Dat neemt uiteindelijk op basis van het advies van Van Geel en de reacties daarop een besluit over de toekomst van Eindhoven Airport.”

2 reacties op “Interview Marc van Schuppen, wethouder in Best en lid Stuurgroep Proefcasus Eindhoven Airport.”

 1. Paul Marijnissen schreef:

  Hoe komen we aan de weet wat Van Schuppen heeft ingebracht in de Stuurgroep? De man die in de eerste bijeenkomst de inbreng van omwonenden als emotie afdeed, doet dat nu, op voorhand, opnieuw.

  ,,Natuurlijk zullen er emotionele reacties komen als het advies er ligt.” Voorschotje of andermaal minachting?

 2. Jan Theunnissen schreef:

  Even twee casussen voor de heer van Schuppen:

  Casus 1: (a) ik heb de mogelijkheid op te stijgen en te landen over of langs dichtbevolkt gebied, (b) ik heb de mogelijkheid op te stijgen en te landen over of langs dunner bevolkt gebied. Radiradira… wanneer zou de meeste geluidsoverlast ontstaan? Hoeveel metingen en wollig taalgebruik denkt de heer van Schuppen voor (de ontkenning van) dergelijke granieten feiten nodig te hebben?

  Casus 2: ik ben bewoner in een gebied dat onder of vlakbij de aanvliegroutes van het vliegveld ligt. In een land dat overloopt van de stuurgroepen en verkenners moet steeds harder gewerkt worden om deze, niet tot het economisch proces bijdragende overlegorganen, te kunnen bekostigen. Tijd om in dergelijke stuurgroepen deel te nemen is er dus steeds minder. (a) Denkt de heer Schuppen dat de burger in zijn ‘vrije’ tijd capabel geacht moet worden serieus deel te nemen aan dergelijke initiatieven, terwijl andere deelnemers beroepsmatig deelnemen en hoe dan ook een informatievoorsprong hebben? (b) Wat vindt de heer Schuppen van deze systematische ongelijkheid in dergelijke overlegstructuren? Is dat gewoon ‘handig’ of is hij gewoon naïef casu quo goedgelovig?

  Voorschotje op de antwoorden: dit riekt naar heel keurig en netjes ingepakt regentesk gedrag in onze oh-zo democratische polder. Oh sorry, dit was natuurlijk emotioneel. Alsof de heer Schuppen een patent op de waarheid heeft. Om misselijk van te worden.

  Beste mensen: sinds ‘Welschap’ onder het management van de Koninklijke Schiphol Groep zit, zie je overduidelijk dat de strategie van de ‘moeder’ (Schiphol) op de ‘dochter’ (Welschap) wordt overgedragen: lekker met je schouder op de burger gaan leunen en daar mooi maandelijks een legertje ‘professionals’ voor belonen om meningen als feiten te verkopen en, indien nodig, sorry te zeggen. Elk middel is immers geheiligd voor de economische groei (vakantievluchten??). Tijd dat Brabant in actie komt.