Aanleiding en doel

De aanleiding voor de proefcasus Eindhoven Airport is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het gebruik van de vliegbasis Eindhoven zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling.

De voorbereiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 2019 worden gestart. In het kader van de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 kan ook een wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven aan de orde zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als in de toekomst besloten zou worden tot (een beperkte) uitbreiding van het aantal vliegtuigbewegingen. Gezien de looptijd van een aanpassing van het luchthavenbesluit is het van belang de discussies hierover tijdig te starten. Ook vanuit de regio is het verzoek gedaan om een dergelijk traject in gang te zetten.

Voor de korte termijn (tot 2023) hebben Rijk en regio besloten om de toekomstige besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een ‘proefcasus’ om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus heeft als doel om in beeld te brengen hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld, die een economische meerwaarde heeft voor de regio en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. Op deze manier moet duidelijk worden of een verdere kwalitatieve ontwikkeling op kortere en langere termijn gewenst en haalbaar is, en zo ja op welke wijze. Een mogelijke (beperkte) groei van de burgerluchtvaart in de periode tot 2024 is één van de ontwerpvariabelen in de ontwerpopgave, maar vormt hiervoor géén uitgangspunt. 

Pas aan het einde van de proefcasus wordt besloten over de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Indien nodig volgt daarna een formeel besluitvormingsproces (met stappen als het opstellen van een Milieueffectrapport en de procedure tot wijziging van het Luchthavenbesluit). De proefcasus komt niet in de plaats van een formeel besluitvormingstraject. De casus moet zorgen voor een steviger, en meer gedragen fundament en voorbereiding hiervoor.

De besluitvorming voor de langere termijn (tot 2030) wil het Rijk koppelen aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota en de herindeling van het luchtruim. Inzet is om de ‘proefcasus Eindhoven Airport’ ondersteunend te laten zijn voor de totstandkoming (en implementatie) van de Luchtvaartnota. Hierdoor kunnen korte en lange termijn met elkaar verbonden worden.

Hoofdproduct

Het hoofdproduct van de proefcasus is een visie op de toekomst van Eindhoven Airport en een daarbij behorende participatie- en overlegstructuur. Verhaal vanuit de regio: wat voor luchthaven is passend/wenselijk bij deze regio en welke maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat hinder (milieuaspecten, geluid en slaapverstoring) gereduceerd wordt tot het gewenste niveau?

Een verhaal van circa 25 pagina's dat voldoende concreet is om input te zijn voor de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport. Het beschrijft het toekomstperspectief voor Eindhoven Airport voor de korte (2023) en de lange (2030) termijn. Het product bevat tevens voorstellen voor de korte termijn en langere termijn. Deels zullen dit concrete voorstellen zijn die direct (of op termijn) uitgevoerd kunnen worden, deels zullen dit procesmatige voorstellen zijn die betrekking hebben op de periode na de Proefcasus of als input kunnen worden meegenomen richting de Luchtvaartnota.