Aanleiding en doel

De aanleiding voor de proefcasus Eindhoven Airport is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het gebruik van de vliegbasis Eindhoven zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling.

In het voorjaar van 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor deze nieuwe medegebruikersvergunning. De toekomst blijft, ook na 2019, gerelateerd aan mogelijke wijzigingen in het Luchthavenbesluit Eindhoven Airport van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld als zou worden besloten tot een (beperkte) uitbreiding van het aantal vliegtuigbewegingen.
Het is belangrijk om hierover tijdig in gesprek te gaan, aangezien aanpassingen in het Luchthavenbesluit een bepaalde periode in beslag nemen. Ook vanuit de regio wil men graag op tijd starten met een dergelijk traject.


Voor de korte termijn (tot 2023) grijpen Rijk en regio de toekomstige besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan om een ‘proefcasus’ uit te voeren. Doel van deze proefcasus is om de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling concreet te maken.

Om in kaart te brengen hoe een luchthaven kan worden ontwikkeld die duurzaam is, economische meerwaarde heeft voor de regio en waarbij tegelijkertijd wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit.
Zo moet duidelijk worden of een verdere kwalitatieve ontwikkeling op kortere en langere termijn gewenst en haalbaar is. En zo ja: op welke manier.
Een mogelijke (beperkte) groei van de burgerluchtvaart in de periode tot 2024 is één van de ontwerpvarianten in de ontwerpopgave, maar vormt hiervoor géén uitgangspunt.

Na afloop van de proefcasus valt het besluit over de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Indien nodig volgt daarna een formeel besluitvormingsproces (met stappen als het opstellen van een Milieueffectrapport en de procedure tot wijziging van het Luchthavenbesluit). De proefcasus komt niet in de plaats van een formeel besluitvormingstraject, maar zorgt voor een steviger en meer gedragen fundament hiervoor.

Het Rijk wil de besluitvorming voor de langere termijn (tot 2030) koppelen aan de Luchtvaartnota en de herindeling van het luchtruim. Inzet is dat de proefcasus ondersteunend werkt voor het tot stand komen en invoeren van de Luchtvaartnota. Zo verbinden we de overwegingen op korte en lange termijn met elkaar.

 

Resultaat

De proefcasus heeft als resultaat: een visie op de toekomst van Eindhoven Airport en een daarbij behorende participatie- en overlegstructuur. Wat voor luchthaven is passend en wenselijk bij deze regio? Welke maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat hinder (milieuaspecten, geluid- en slaapverstoring) gereduceerd worden tot het gewenste niveau?

De visie geef in circa 25 pagina’s concrete input voor de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport. Het beschrijft het toekomstperspectief voor Eindhoven Airport voor de korte (2023) en de lange (2030) termijn en bevat voorstellen voor deze termijnen – deze kunnen voor een deel direct (of later) uitgevoerd worden. Voor een ander deel gaat het om procesmatige voorstellen die betrekking hebben op de periode na de proefcasus. Of die als input dienen voor de Luchtvaartnota.