Organisatie en aanpak

De proefcasus wordt uitgevoerd onder de leiding van een bestuurlijk verkenner de heer Pieter van Geel die ondersteund wordt door een klein team dat aangestuurd wordt door de projectmanager Zuhal Gül.

Luchthaven terminal ingang aan de zijkant van Aiport Eindhoven

Planning

De planning en aanpak van de Proefcasus is op hoofdlijnen beschreven in de Startnotitie en is opgebouwd uit 4 fasen.

Fase 1

In Fase 1 is met name gewerkt aan de opbouw van de projectorganisatie, het opstellen van de Startnotitie, ontwikkelen van een website, formuleren van de onderzoeksvragen en eerste verkennende gesprekken door de heer van Geel. Ook heeft er brede kick-off bijeenkomst plaatsgevonden op 10 oktober 2018 en heeft de omgeving de mogelijkheid gekregen om te reageren op de Startnotitie.

Fase 2

In Fase 2 staat het verzamelen van informatie centraal. Dit zal gebeurt door het uitzetten van onderzoek maar ook door het voeren van gerichte gesprekken door de verkenner (Pieter van Geel) met de omgeving, het organiseren van werksessies en door input vanuit een groep met vertegenwoordigers van overheden, bewoners, bedrijfsleven en ngo's (de Challenge Group). Daarnaast wordt in deze fase ook twee keer een brede bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen en is er via de website gelegenheid om mee te praten. 

Fase 3

Vervolgens start Fase 3; de Synthese fase. In deze fase komen de resultaten van de verschillende onderzoeken, gesprekken en sessies bijeen en vindt er een eerste vertaling plaats naar een gezamenlijk toekomstperspectief voor Eindhoven Airport. Daarbij wordt zowel inhoudelijk als ook in de tijd aansluiting gezocht bij andere relevante trajecten die nationaal en regionaal lopen. In de dialoogtafels met de omgeving zal de Verkenner het gesprek voeren over de resultaten en de bouwstenen voor het advies. Het doel van de dialoogtafels is bouwen aan draagvlak.

Fase 4

Tot slot wordt in Fase 4 het advies van de Verkenner opgesteld.  In deze slotfase zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd: een bijeenkomst voor de bespreking van het conceptadvies met de omgeving en een afsluitende bijeenkomst. 

Werkstromen

Anders dan in de Startnotitie is beschreven is ervoor gekozen om niet te werken met afzonderlijke werkgroepen die worden aangestuurd door een trekker. In plaats daarvan wordt gewerkt met werkstromen waarin verschillende onderzoeksvragen uitgezocht worden. De afstemming en samenhang tussen de verschillende werkstromen (en uitbestedingen) worden geborgd door het Proefcasusteam onder leiding van de projectmanager.

Challenge Group

Er wordt een zogenaamde Challenge Group ingericht waarin overheden, bewoners, bedrijfsleven en ngo's vertegenwoordigd zijn. Deze groep wordt betrokken bij de start van de onderzoeken in Fase 2, zodat zij input kunnen leveren met betrekking tot de onderzoeksvragen. Tussentijds zodat zij geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende onderzoeken maar óók om actief mee te denken en te doen. Tot slot worden de concept rapportages met hun gedeeld en besproken. 

In de Challenge Group zullen in ieder geval de volgende organisaties plaatsnemen:

 • Gemeente Eindhoven 

 • Gemeente Veldhoven 

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 • Provincie Noord-Brabant 

 • Ministerie van Defensie 

 • Eindhoven Airport 

 • VNO-NCW 

 • Brabantse Milieu Federatie

 • BOW

 • BVM2 

 • Bewonersplatform Woensel Noord 

 • Dorpsraad Wintelre 

 • Dorpen Zuid

 • GGD