Betrokkenheid omgeving

De missie van de proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Dit betekent dat het betrekken van omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden een centraal onderdeel is van de Proefcasus Eindhoven Airport.

Het betrekken van deze belanghebbenden gebeurt op verschillende manieren en is afhankelijk van de fase waarin de proefcasus zich bevindt.

 

Website

Via we de website van de proefcasus zal gedurende de loop van de proefcasus nieuws en andere informatie over de voortgang worden gedeeld. Ook kan er via de website inbreng geleverd worden door eenieder op de proefcasus; dit kan zowel over de inhoud van de proefcasus gaan, als over de wijze waarop organisaties bij de proefcasus betrokken willen zijn. De brede, vrij toegankelijke bijeenkomsten zullen op de website worden aangekondigd.

 

Brede bijeenkomsten

Gedurende de proefcasus worden meerdere brede bijeenkomsten georganiseerd. Deze brede bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en worden aangekondigd in o.a. huis-aan-bladen en op de website van de proefcasus.

In Fase 2 zullen twee brede bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden stakeholders geïnformeerd en uitgenodigd om actief mee te denken en doen bij het formuleren en beantwoorden van de vragen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 29 november 2018 kunnen stakeholders aangeven hoe ze gehoord willen worden in de proefcasus en wordt opgehaald hoe sterk de verschillende onderwerpen leven. Tijdens de tweede bijeenkomst worden de onderzoeksresultaten besproken en gepresenteerd. Er is de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling inbreng te leveren. 

In Fase 4, de laatste fase, zullen ook twee brede bijeenkomsten worden georganiseerd; tijdens de eerste bijeenkomst zullen stakeholders geïnformeerd worden over het conceptadvies en zal het draagvlak voor het conceptadvies worden getoetst. De laatste brede bijeenkomst is informatief; wordt het advies geïnformeerd. Deze bijeenkomst heeft in principe dus een informerend doel.

 

Gesprekken met de Verkenner

De Verkenner voert, met name in Fase 2, gesprekken met stakeholders met een groot belang bij de proefcasus, zoals bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio. De Verkenner voert deze gesprekken om de partijen te informeren, hun belangen scherper in beeld te krijgen, en hun ideeën en wensen m.b.t. de proefcasus op te halen. Ook worden de onderzoeksvragen aangevuld en aangescherpt. Met een aantal partijen, zoals bewonersorganisaties, zal de verkenner gedurende de proefcasus ook periodiek overleg voeren voor de Verkenner.

 

Challenge Group

Om stakeholders met grote belangen in de proefcasus nauw te betrekken en te laten participeren wordt er een zogenaamde Challenge Group ingericht. Hierin zijn waarin overheden, bewoners, bedrijfsleven en ngo's vertegenwoordigd. Deze groep wordt betrokken bij de start van de onderzoeken in Fase 2, zodat zij input kunnen leveren met betrekking tot de onderzoeksvragen. Tussentijds zodat zij geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende onderzoeken maar óók om actief mee te denken en te doen. Tot slot worden de concept rapportages met hun gedeeld en besproken.

In de Challenge Group zullen in ieder geval de volgende organisaties plaatsnemen:

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Veldhoven

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Provincie Noord-Brabant

 • Ministerie van Defensie

 • Eindhoven Airport

 • VNO-NCW

 • Brabantse Milieu Federatie

 • BOW

 • BVM2

 • Bewonersplatform Woensel Noord

 • Dorpsraad Wintelre

 • Dorpen Zuid

 • GGD

 

Werksessies

In Fase 3 worden er meerdere werksessies georganiseerd die gericht zijn op een specifiek onderwerp, vraagstuk of thema. Doel van deze sessies is om ideeën, oplossingen, wensen en/of ervaringen op te halen bij stakeholders die specifiek bij het vraagstuk in kwestie zijn betrokken. Partijen ontvangen een aparte uitnodiging voor deze werksessies.

Dialoogtafels

In Fase 3 worden zogenaamde dialoogtafels georganiseerd. Hierin vinden gesprekken plaats met groepen stakeholders over de resultaten en de bouwstenen voor het advies of hoofdlijnen. De gesprekken zullen gevoerd worden door de Verkenner. Het aantal dialoogtafels en de deelnemers eraan zullen nog nader bepaald worden.