Betrokkenheid omgeving

Het is onze missie om als regio tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. En om dit op innovatie wijze via participatie te doen, in overleg met de omgeving en met aandacht voor de afweging van verschillende belangen. Binnen de proefcasus staat het betrekken van omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden dan ook centraal.

We betrekken de belanghebbenden op verschillende manieren, afhankelijk van de fase waarin de proefcasus zich bevindt:

 

Website

Tijdens de proefcasus delen we op deze website nieuws en andere informatie over de voortgang. Iedereen kan hier inbreng geven op de proefcasus; zowel over de inhoud als over de manier waarop organisaties bij de proefcasus betrokken willen zijn. De brede bijeenkomsten worden op de website aangekondigd en zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Brede bijeenkomsten

Tijdens de proefcasus worden meerdere brede bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn vrij toegankelijk en worden aangekondigd in huis-aan-bladen, op de website van de proefcasus en via andere media.

Bij Fase 2 hoorden twee brede bijeenkomsten waarin we stakeholders informeerden en uitnodigden om actief mee te denken bij het formuleren en beantwoorden van de vragen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 29 november 2018 konden stakeholders aangeven hoe ze gehoord willen worden in de proefcasus en werd duidelijk hoe zeer de verschillende onderwerpen leven. Tijdens de tweede bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten besproken en gepresenteerd. Het was mogelijk om schriftelijk of mondeling inbreng te geven.

In Fase 4 organiseren we opnieuw twee bijeenkomsten. De eerste is bedoeld om stakeholders te informeren over het conceptadvies en het draagvlak hiervoor te toetsen. De laatste brede bijeenkomst is puur informatief: we presenteren het uiteindelijke advies.

 

Gesprekken met de Verkenner

Met name in Fase 2 voerde verkenner Pieter van Geel gesprekken met stakeholders die een groot belang hebben bij de proefcasus. Denk aan bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio.

Deze gesprekken waren bedoeld om de partijen te informeren, hun belangen scherper in beeld te krijgen en hun ideeën en wensen met betrekking tot de proefcasus op te halen. Ook werden de onderzoeksvragen aangevuld en aangescherpt. Met een aantal partijen, zoals bewonersorganisaties, blijft de verkenner gedurende de proefcasus regelmatig overleg voeren.

 

Challenge Group

Stakeholders met grote belangen in de proefcasus participeren binnen de Challenge Group; overheden, bewoners, bedrijfsleven en ngo’s (niet gouvernementele organisaties) zijn hierin vertegenwoordigd. De Challenge Group werd betrokken bij de start van de onderzoeken in Fase 2. Ze leverde input met betrekking tot de onderzoeksvragen. Tussentijds wordt de groep geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende onderzoeken en uitgenodigd om actief mee te denken en te doen. Tot slot worden de conceptrapportages met de leden besproken.

De Challenge Group bestaat in ieder geval uit de volgende organisaties:

 • Gemeente Eindhoven

 • Gemeente Veldhoven

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Provincie Noord-Brabant

 • Ministerie van Defensie

 • Eindhoven Airport

 • VNO-NCW

 • Brabantse Milieu Federatie

 • BOW

 • BVM2

 • Bewonersplatform Woensel Noord

 • Dorpsraad Wintelre

 • Dorpen Zuid

 • GGD

 

Werksessies

In Fase 3 werden werksessies georganiseerd over een specifiek onderwerp, vraagstuk of thema. Doel van deze sessies: ideeën, oplossingen, wensen en/of ervaringen ophalen bij stakeholders die specifiek bij het vraagstuk in kwestie zijn betrokken. Partijen ontvingen een aparte uitnodiging voor deze werksessies.

 

Dialoogtafels

De dialoogtafels uit Fase 3 boden ruimte voor gesprekken met groepen stakeholders over de resultaten en bouwstenen; voor het advies of voor de hoofdlijnen. De gesprekken werden gevoerd door verkenner Pieter van Geel.