Van Geel over toekomst Eindhoven Airport: ‘minder geluid vanaf 2020’

Update van 25 april 2019

Hoe kun je vanuit de Brainport regio Eindhoven bezien uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het advies dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel op 25 april in Den Haag overhandigde aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

In het traject van de Proefcasus Eindhoven Airport heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld. Van Geel: “Centraal in het advies – getiteld ‘Opnieuw Verbonden’ – staan vijf speerpunten. Daarmee kan Eindhoven Airport in samenwerking met de regio actief werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030. Daarin staat groei niet langer centraal, maar het sturen op 30% minder geluid in 2030 ten opzichte van 2019.”

Vijf speerpunten in advies Van Geel:

  1. Actief sturen op minder geluidbelasting
  2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
  3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
  4. Meerwaarde bieden voor de regio 
  5. Vertrouwen vanuit de omgeving herstellen

30% minder geluidbelasting

Omdat het draagvlak voor een groei in vliegbewegingen (zoals in de afgelopen jaren) in de regio ontbreekt, stelt Van Geel een nieuw sturingsmodel voor dat insteekt op afname van de geluidbelasting. “Tot nu toe wordt het aantal vluchten bepaald en kijken we naar de geluidbelasting. Laten we dat omdraaien. Stel een scherp handhaafbaar doel voor de geluidbelasting en kijk vervolgens welk aantal vluchten daarbij past. Bij overperformance ten opzichte van de gestelde norm kan de luchthaven groeipotentieel ‘verdienen’. Zo beloon je het inzetten van schone en stillere vliegtuigen.”

Resultaat op korte termijn

Om de geluidshinder te laten afnemen kun je volgens Van Geel aan verschillende knoppen draaien. “Het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal vluchten aan de randen van de dag en tenslotte de snelheid van vlootvernieuwing. Over het aantal vliegbewegingen heeft Eindhoven Airport al aangegeven voor 2019 niet de vergunde ruimte van 43.000 vliegtuigbewegingen vol te vliegen, maar deze te beperken tot 41.500. Van Geel adviseert om dit door te trekken tot de invoering van de nieuwe systematiek in 2022. “Voor het terugdringen van de geluidsoverlast op de korte termijn stel ik voor geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur meer te laten plaatsvinden.”

Knappe koppen uit de regio

De Brainport regio Eindhoven leent zich bij uitstek voor technologische innovaties. Van Geel: “Denk aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame brandstoffen en energiedragers. Maar ook op het gebied van meettechniek en het ontwikkelen van rekenmodellen is innovatie mogelijk. In de regio wordt momenteel een regionaal meetnetwerk ontwikkeld om de luchtkwaliteit en het geluid in Zuidoost-Brabant, waaronder ook het gebied rondom Eindhoven Airport, te meten en te monitoren. Zet de talenten en de knappe koppen van de regio in om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen.”

Klimaatfonds biedt kansen

Om een structurele bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling, kan de luchthaven een koppositie nastreven als het gaat om de inzet en stimulering van duurzame brandstoffen. “Creëer een Klimaatfonds waarmee je de compensatie van de CO2-emissie via regionale compensatieprojecten kunt betalen. Het fonds kun je ook inzetten om de productie en inzet van duurzame brandstoffen in de ontwikkelfase te stimuleren.”

Luchtkwaliteit

Omwonenden maken zich in toenemende mate zorgen om de luchtkwaliteit en de effecten daarvan op de gezondheid. Dit blijkt ook uit de voorlopige resultaten van het belevingsonderzoek van de GGD. “Hoewel de luchtkwaliteit rondom Eindhoven Airport voldoet aan de normen, is het zaak om in te zetten op de reductie van stikstof- en fijnstofemissies”, benadrukt Van Geel. “Via het regionale meetnetwerk kun je de ontwikkelingen monitoren op basis van betrouwbare meetgegevens.”

Meerwaarde & vertrouwen

In zijn advies schetst de oud-staatssecretaris een luchthaven die – binnen de geluidskaders – meegroeit met de economische ontwikkeling van de Brainportregio (2,5%). Van Geel: “Een luchthaven die meerwaarde biedt, een visitekaartje is voor de hightech regio met een passend bestemmingennetwerk. Om het vertrouwen van en de verbinding met de omgeving te herstellen, pleit ik voor het opzetten van een Permanente communicatie- en overlegstructuur. Daarmee betrek je de omgeving en andere belanghebbenden doorlopend bij de ontwikkeling van de luchthaven.”

Hoe nu verder?

Met dit advies wordt de verkenning afgesloten. Over het vervolg neemt minister Van Nieuwenhuizen een besluit, nadat de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’ een advies heeft uitgebracht. Wethouder Marc van Schuppen, gemeente Best en lid van de stuurgroep, vertelt wat de volgende stappen zijn in een interview dat we eerder publiceerden.

Hieronder treft u het Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030 van Pieter van Geel dat op 25 april is aangeboden aan de minister.

Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030

Reacties zijn gesloten.